Mr. Bakhtiyar Rakhimov

Kazakhstan

General Manager, Department of Student Affairs
Nazarbayev University

Email
Bakhtiyar.rakhimov@nu.edu.kz